• Центърът за професионално обучение (ЦПО) БАОВК е специализирано звено в структурата на БАОВК, което има за цел да съдейства за повишаване на професионалната квалификация на заетите в ОВК – сектора, както и за преквалификация на възрастни и тяхната професионална адпатация към променящите се условия на бизнеса.

  Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) под лицензия номер 2022121593.

  Съгласно издадената лицензия ЦПО БАОВК организира професионални обучения по следните професии и специалности:

  ПрофесияСпециалност и Степен на професионална квалификация (СПК)
  522010 Електротехник5220109 Електрически инсталации - III СПК
  522020 Електромонтьор5220210 Електрически инсталации - II СПК
  522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации5220306 Газова техника - III СПК 5220308 Възобновяеми енергийни източници - III СПК 5220309 Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна IIIСПК
  522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации5220406 Газова техника - II СПК 5220408 Възобновяеми енергийни източници - II СПК 5220409 Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна - II СПК

Налични курсове

Обучението се провежда по учебен план за рамкова програма Д по част от професия Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, специалност Топлотехника-топлинна, климатична, вентилационна и хладилна.

Курсът е насочен към лица над 16 години, които имат минимален опит по специалността или упражняват професията, но имат конкретни дефицити при упражняването ѝ.

Курсистите ще придобият теоретични познания, които в последствие ще могат да приложат в практическата част от обучението. Курсът завършва с полагане на изпити в съответствие с Наредба 1 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация, издадена от министъра на образованието и науката.

Удостоверение за професионално обучение по част от професия, образец 3-37 на МОН.

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРИДОБИЯТ В ТОВА ОБУЧЕНИЕ

След успешно завършване на обучението курсистите:

Ще знаят:

 • Какви са основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова дейност
 • Кои са основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Предназначението и действието на климатична система - въздухоохлаждаща или водоохлаждащ термопомпен агрегат (чилър), термопомпа, автономни климатизатори.
 • Необходимата проектната/техническата документация на климатичната инсталация
 • Техническите изисквания и нормативните правила за изграждане на климатични инсталации, както и фирмената документация на климатичните системи

Ще могат:

 • Да прилагат необходимите мерки за защита
 • Ще извършват трудовата дейност, като спазват нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
 • Активно да участват в процеса на избор на климатична инсталация с помощта на справочници и каталози
 • Изпълняват качествено монтаж/демонтаж на отделните елементи на климатичната инсталация
 • Извършват количествена и качествена оценка на направените операции за съответствие с документацията

ТЕМАТИЧЕН ОБХВАТ НА ОБУЧЕНИЕТО

 • Професионални рискове – организация на оценките.
 • Аварии – предотвратяване и готовност за действие.
 • Нормативна база за работа с климатични инсталации
 • Основни физични закономерности.
 • Често допускани грешки при инсталация на климатични уреди.
 • Разлики при инсталация на климатична техника при различните видове хладилни газове.
 • Изпълнение на монтаж/демонтаж на отделните елементи на климатичната инсталация.
 • Констативен протокол за извършените дейности.

Обучението се провежда по учебен план за рамкова програма Д по част от професия Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, специалност Топлотехника-топлинна, климатична, вентилационна и хладилна.

Курсът е насочен към лица над 16 години, които имат минимален опит по специалността или упражняват професията, но имат конкретни дефицити при упражняването ѝ.

Курсистите ще придобият теоретични познания, които в последствие ще могат да приложат в практическата част от обучението. Курсът завършва с полагане на изпити в съответствие с Наредба 1 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация, издадена от министъра на образованието и науката.

Удостоверение за професионално обучение по част от професия, образец 3-37 на МОН.

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРИДОБИЯТ В ТОВА ОБУЧЕНИЕ

След успешно завършване на обучението курсистите:

Ще знаят:

 • Какви са основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова дейност
 • Кои са основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Предназначението и действието на климатична система - въздухоохлаждаща или водоохлаждащ термопомпен агрегат (чилър), термопомпа, автономни климатизатори.
 • Необходимата проектната/техническата документация на климатичната инсталация
 • Техническите изисквания и нормативните правила за изграждане на климатични инсталации, както и фирмената документация на климатичните системи

Ще могат:

 • Да прилагат необходимите мерки за защита
 • Ще извършват трудовата дейност, като спазват нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
 • Активно да участват в процеса на избор на климатична инсталация с помощта на справочници и каталози
 • Изпълняват качествено монтаж/демонтаж на отделните елементи на климатичната инсталация
 • Извършват количествена и качествена оценка на направените операции за съответствие с документацията

ТЕМАТИЧЕН ОБХВАТ НА ОБУЧЕНИЕТО

 • Професионални рискове – организация на оценките.
 • Аварии – предотвратяване и готовност за действие.
 • Нормативна база за работа с климатични инсталации
 • Основни физични закономерности.
 • Често допускани грешки при инсталация на климатични уреди.
 • Разлики при инсталация на климатична техника при различните видове хладилни газове.
 • Изпълнение на монтаж/демонтаж на отделните елементи на климатичната инсталация.
 • Констативен протокол за извършените дейности.


Съобщения на сайта

Все още няма теми за дискусия в този форум